Serveis

Psicoteràpia individual

La teràpia individual és un espai de calidesa, respecte i confidencialitat que possibilita l’expressió de les preocupacions, necessitats i temors del pacient davant la seva nova circumstància sexual, tenint en compte que ha passat o està passant per un procés oncològic.

La relació ha de ser sincera, responsable i honesta per part d’ambdues parts en tant que l’objectiu és que el pacient conegui quina és la seva situació real en relació amb la seva sexualitat, quines són les seves necessitats en aquest sentit i quines són les possibilitats de canvi: les que estan a les seves mans i les que no. En funció d’això caldrà cercar la solució més ajustada des d’un abordament biopsicosocial, és a dir, integrant aspectes orgànics, pensaments, emocions, conductes i factors socials en el context de la malaltia oncològica

Psicoteràpia de parella

La participació de la parella, davant un problema sexual d’origen oncològic, és important, en tant que el càncer els pot afectar tots dos en aquest sentit.

Sota els mateixos paràmetres d’intervenció que la psicoteràpia individual, es pretén implicar la parella en el procés i obrir vies de diàleg i de comunicació que els facilitin l’objectiu d’adaptació a la malaltia des del punt de vista de la sexualitat.

Psicoteràpia grupal

La psicoteràpia de grup pretén ser un lloc de trobada que possibilita el fet de compartir experiències, d’identificar-se amb persones que es troben en la mateixa situació i d’aprendre els uns dels altres.

Els grups es conformen de forma homogènia; és a dir, les persones que hi participen –un màxim de 8– han passat per una experiència oncològica que, en el terreny sexual, ha tingut les mateixes repercussions físiques i, per tant, la problemàtica sexual és similar, amb independència de la fase de la malaltia en què es trobin.

Els grups sempre estan conduïts professionalment i poden ser un recurs addicional a la teràpia individual.

Intervencions psicoeducatives

Aquest tipus d’intervenció consisteix en sessions puntuals, d’aproximadament dues hores de durada, en què s’informa els assistents sobre la sexualitat en pacients oncològics (seqüeles físiques, efectes secundaris, emocions…) de forma general o bé específicament segons la localització tumoral.

No estan restringides a pacients amb càncer: també hi pot participar personal sanitari i, si es desitja, es poden realitzar in company.